PROGRAM 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

na  lata    2017 - 2019

 

 

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Podstawa prawna.
 3. Cele i zadania programu.
 4. Strategie wychowawczo – profilaktyczne.
 5. Wzorzec osobowy ucznia Szkoły Podstawowej Leonida Teligi w Mielnie.
 6. Uczestnicy programu.
 7. Diagnoza zagrożeń.
 8. Zadania do realizacji w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
 9. Ewaluacja Programu.

 

 1. Wstęp.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie  opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły 
i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno priorytety edukacyjne państwa, jak i wolę rodziców.    W programie dodatkowo zostały uwzględnione wnioski z przeprowadzonej ankiety w zakresie zapobiegania zagrożeniom. Odbiorcami ankiety byli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Program wychowawczo - profilaktyczny oparty  jest  na definicji wychowania : „ wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe), dlatego rolą szkoły, oprócz wiodącej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. „Program WP” łączy treści o charakterze wychowawczym z treściami profilaktycznymi. Realizacja zagadnień przebiega w układzie spiralnym . Zadaniem naszym jest stworzenie w szkole atmosfery bezpieczeństwa z jednoczesnym umożliwieniem każdemu uczniowi rozwijanie się zgodnie z jego potrzebami  i możliwościami. Treści wychowawczo – profilaktyczne  zostały opracowane z uwzględnieniem następujących sfer:

 • edukacja zdrowotna – zdrowie
 • kształtowanie postaw społecznych – relacje
 • wartości, normy, wzory zachowań – kultura
 • profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

Program realizować z uczniami będą:
           1)  wychowawcy klas na godzinach wychowawczych;                   

           2) zaproszeni specjaliści;
           3) nauczyciele przedmiotów;                                                       

           4)  rodzice;
           5) pedagog szkolny;                                                            

           6) przedstawiciele środowiska lokalnego.

 1. Podstawa prawna:
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie .
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 1. Cele i zadania programu.

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków
  i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,
  w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
  i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
  a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania
  w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
  i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
 i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
  i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
  z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
  o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
  o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Wymienione powyżej działania obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
  i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
  i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
  o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • budzenie wrażliwości moralnej oraz potrzeby poznawania samego siebie;
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • uświadomienie wartości z ogólnoludzkim dziedzictwem kulturowym
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • rozwijanie wiedzy o problemach cywilizacyjnych współczesnego świata oraz
  o możliwościach i potrzebie ich rozwiązywania;
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • kształtowanie i propagowanie poprawnego i pięknego języka ojczystego, nie tylko na lekcjach w szkole ale i poza nią;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • kształtowanie samoświadomości uczniów, szacunku do samego siebie
  i odpowiedzialności;
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców;
 • wdrażanie rodziców do realizacji programu.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
  i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.
 1. Strategie wychowawczo – profilaktyczne.

Cele i zadania programu realizowane będą w oparciu o następujące strategie  wychowawczo - profilaktyczne:

1) strategie informacyjne  – dostarczenie informacji na temat celów i treści kształcenia  oraz efektów pracy, jasne kryteria oceniania, wskazywanie mocnych i słabych stron  ucznia;

2) strategie komunikacyjne  – wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiających  wyrażanie własnych poglądów, szczerości i otwartości w dyskusji, podejmowanie tematów trudnych, dotyczących jednostki i grupy.

3) strategie współdziałania – podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami;

4) strategie modelowania – bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm postępowania na lekcji, w szkole i w otoczeniu innych ludzi;

5) strategie doświadczania – stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, aktywne
 i refleksyjne pełnienie ról w klasie i w szkole, dzielenie się efektami własnej pracy
z innymi;

6) strategie alternatyw – stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności przez ucznia oraz różnych strategii umożliwiających mu korzystanie z własnych zasobów i niwelowanie indywidualnych deficytów;

7) strategie interwencyjne – pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu zaistniałych problemów, udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych.

Przy opracowywaniu programu uwzględniono:

 • obowiązujące przepisy prawa;
 • ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów;
 • potrzeby środowiska lokalnego;
 • zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, baza dydaktyczna szkoły, możliwości nawiązania współpracy z podmiotami mogącymi wspierać zadania szkoły.
 1. Wzorzec osobowy ucznia Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie:
 • dba o własny rozwój, odznacza się poczuciem własnej godności, opanowaniem, skromnością, odwagą, odpowiedzialnością i wytrwałością,
 • dostrzega problemy drugiego człowieka, chętnie pomaga innym, ceni prawdę, dotrzymuje danego słowa,
 • docenia wartości płynące z czytania,
 • dba o piękno i czystość języka ojczystego, również poprzez zgłębianie literatury polskiej,
 • aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły,
 • jest świadomy zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z używania środków odurzających („dopalaczy”),
 • odznacza się wysoką kulturą osobistą,
 • umie współżyć w grupie, jest odporny na niepowodzenia,
 • ceni i szanuje własną pracę i pracę innych, samodzielnie dąży do wykonania powierzonych zadań, dba o miejsce pracy,
 • porozumiewa się w językach obcych wykorzystując podstawowe zwroty i wyrażenia poznane na lekcjach w szkole,
 • umie wyrażać własne zdanie i słuchać innych,
 • z dumą i szacunkiem odnosi się do polskiej historii, tradycji i kultury,
 • szanuje historię i tradycję szkoły,
 • zna i stosuje przepisy ruchu drogowego, bezpiecznie korzysta ze środków transportu
 • szanuje ludzi o odmiennych poglądach, innych ras, narodowości i wyznań,
 • kocha i chroni przyrodę,
 • ma ukształtowany nawyk korzystania z dóbr kultury,
 • umie zachować się w sytuacjach zagrożenia, zna zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • ceni życie i zdrowie swoje i innych, dba o prawidłowy rozwój swojego organizmu, uprawia sport, jest przekonany o szkodliwości nałogów dla zdrowia fizycznego, psychiki oraz kontaktów społ.
 • potrafi dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne,
 1. Zadania uczestników programu:

Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
  w porozumieniu z Radą rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
  w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
  Wszyscy nauczyciele: wychowawcy, przedmiotowcy, pedagog szkolny, specjaliści realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny. Wynikające z niego zadania są realizowane podczas pracy wychowawcy klasowego oraz na wszystkich jednostkach lekcyjnych. Nauczyciele mają obowiązek swoim zachowaniem dawać przykład uczniom, rozwijać w nich poczucie dążenia do samorozwoju, wzmacniać ich w kierunku samorealizacji i budowania wiary we własne siły. Nauczyciele jako specjaliści w dziedzinie wychowania mają zadanie pomagać uczniom w rozwiązywaniu problemów, przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspierać ich rozwój psychofizyczny.

            Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

       Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
  w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
  i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 Zespół wychowawców:

 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

            Pedagog szkolny:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym
  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

              Uczniowie:

Wszyscy uczniowie społeczności szkolnej uczestniczą w realizacji działań wynikających
z wdrażania programu. Aktywność ich jest wprost proporcjonalna do możliwości psychospołecznych, intelektualnych i zdrowotnych. Działania, które podejmują wynikają z ich potrzeb i świadomych decyzji.  Za włożoną pracę uczniowie są nagradzani zgodnie
z kryteriami wystawiania ocen z zachowania.

       Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

           Rodzice:

Rodzice wszystkich uczniów zostają zapoznani z programem i jego założeniami. Czynnie uczestniczą w realizacji jego treści:

 • współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program
  wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
  Rodzice mają wpływ na modelowanie programu. Szkoła zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej powołując się na podkreślanie ich roli w całym procesie wychowywania dziecka i kształtowania jego postawy jako człowieka i obywatela.
 1. Diagnoza zagrożeń:

W szkole została przeprowadzona diagnoza  zagrożeń  dla uczniów w wyniku następujących działań:

- ankiety skierowane do uczniów oraz ich rodziców,

- rozmowy indywidualne i wywiady przeprowadzone z uczniami , ich rodzicami oraz   nauczycielami, bieżące  obserwacje  zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, a także na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych;

- analizy niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie ( dwa razy w ciągu roku szkolnego)

- analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania  interwencji wychowawczych, na która składają się: e-dziennik, zeszyty wychowawcy klasy, dokumentacja pedagoga, notatki służbowe, indywidualnie zawierane kontrakty, wyłonione zostały obszary działań w zakresie eliminowania zagrożeń.

Należą do nich:

- poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania zachowań agresywnych;

- dostarczanie uczniom wiedzy w zakresie rozpoznawania zachowań  przemocowych, postępowania w przypadku jej stwierdzenia, korzystania z pomocy instytucji  wspierających osoby pokrzywdzone;

- udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem MEN
z dnia 09.08.2017;

- wypracowanie właściwego systemu nagród i środków wychowawczych w celu niwelowania niewłaściwego zachowania uczniów.

 1. Zadania do realizacji w ramach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego:
 2. Działania adresowane do wszystkich uczniów.

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne/termin

Zapoznanie  z  obowiązującymi 
w Szkole regulaminami, w tym  z prawami i obowiązkami ucznia.

Omówienie na godzinach do dyspozycji wychowawcy zapisów statutu, regulaminu oceniania, programu wychowawczo-profilaktycznego, szkolnych procedur.

Wychowawcy, wrzesień 2017r.

Monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Wychowawcy/ na bieżąco

Opracowanie i wdrożenie zasad określających wygląd i strój ucznia oraz konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania.
Wprowadzenie „karty monitoringu postawy uczniowskiej”.

Zespół wychowawczy/ wrzesień – październik 2017r.

Tworzenie bezpiecznego, wolnego od przemocy i uzależnień środowiska wychowawczego Szkoły.

Zapoznanie uczniów z zapisami statutu Szkoły w części dotyczącej opuszczania Szkoły podczas zajęć lekcyjnych, zakazu używania środków uzależniających oraz procedurami postępowania w sytuacjach ryzykownych zachowań uczniów.

Wychowawcy/ wrzesień/  monitorowanie przez cały rok szkolny

Realizowanie działań profilaktycznych zmierzających do eliminowania zagrożeń związanych z paleniem papierosów, e-papierosów, zażywaniem środków uzależniających (alkohol, narkotyki, dopalacze)

Wychowawcy, pedagog szkolny

Systematyczne monitorowanie boiska, toalet i pomieszczeń Szkoły, wskazanych przez uczniów jako niebezpieczne,  w ramach dyżurów pełnionych przez nauczycieli oraz monitoringu wizyjnego.

Dyrektor, nauczyciele dyżurujący

Stwarzanie warunków do przestrzegania przez uczniów zakazu stosowania przemocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Wszyscy pracownicy Szkoły, przez cały rok

Propagowanie szacunku dla tradycji i kultury oraz zdrowego stylu życia, twórczego rozwoju własnego.

Kultywowanie tradycji i obrzędowości narodowej, lokalnej i szkolnej.

Wychowawcy, wg kalendarza świąt

Omawianie problematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy

Wychowawcy

Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych i profilaktycznych ( Dzień Bez Papierosa, Światowy Dzień walki z AIDS, wolontariat szkolny)

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny,  samorząd uczniowski

Organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień

Wychowawcy, pedagog szkolny

Organizowanie szkolnych kampanii, debat, konkursów

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny,  samorząd uczniowski

 1. Szkoła organizuje różnorodne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, którzy chcą poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w zakresie przedmiotu lub z innej dziedziny. Celem tych zajęć jest:
  - rozbudzanie zainteresowań uczniów,
  - poszerzanie wiedzy poza zakres przewidziany w programie nauczania,
  -  udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w uczeniu się,
  -  zagospodarowanie czasu wolnego ucznia,
  -  kształtowanie postawy aktywności społecznej,
  -  wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Praca w organizacjach działających w Szkole.

- Klub Wolontariusza,

Nauczyciele opiekunowie

Zajęcia pozalekcyjne.

-  koła zainteresowań,
-  SKS,
-  zajęcia dla uczniów uzdolnionych,
-  zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym

Nauczyciele opiekunowie, specjaliści

Organizacja imprez masowych.

- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- plenery i warsztaty artystyczne,
- organizacja świąt szkolnych, państwowych, środowiskowych,

Dyrektor, wychowawca, nauczyciele

Organizacja konkursów, zawodów.

udział w zawodach sportowych, konkursach wiedzy

Nauczyciele

 1. Istotnymi zagadnieniami do realizacji są także:
  - współpraca z innymi,
  - profilaktyka uzależnień,
  -  profilaktyka zachowań agresywnych,
  -  świadomość własnych możliwości,  rozwijanie własnych możliwości, koncentrowanie się   na rozwoju własnym.

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Kształtowanie postaw asertywnych poprzez sztukę odmawiania, wzajemne wspieranie, werbalizację potrzeb.

Psychoedukacyjne  zajęcia z asertywności.

Wychowawcy, wg planu pracy wychowawcy, pedagog szkolny, zapr. specjaliści

Realizacja na godzinach do dyspozycji wychowawcy problematyki systemów wartości.

Wychowawcy, wg planu pracy wychowawcy, pedagog szkolny, zapr. specjaliści

Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie, poznawanie swoich mocnych stron, docenianie własnych  możliwości.

Organizowanie kół zainteresowań w celu umożliwienia uczniom rozwijania uzdolnień, talentów, pasji.

Dyrektor, opiekunowie kół

Działalność w ramach szkolnego wolontariatu.

Samorząd uczniowski, opiekun samorządu

Motywowanie i promowanie  osiągnięć uczniów w sposób systemowy ( stypendia, nagrody, dyplomy, podziękowania).

Dyrektor, wychowawcy, pedagog szkolny

Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych ludzi i ich zachowań , eliminowanie zachowań agresywnych.

Regularne przypominanie zasad obowiązujących w grupie, szkole, środowisku pozaszkolnym.

Wychowawcy

Debata o tolerancji 

Dyskusja o tolerancji.

Samorząd uczniowski, opiekun samorządu,
wychowawcy

Warsztaty: Emocje i jak sobie z nimi radzić?

Pedagog szkolny, zapr. specjaliści

Trening zachowań asertywnych – skuteczna asertywność w kontaktach z innymi i z sobą samym.

Pedagog szkolny, zapr. specjaliści

Warsztaty: Jak radzić sobie z agresją?

Pedagog szkolny, zapr. specjaliści

Uświadamianie zagrożeń związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań, promocja zdrowia.

Omawianie zagadnień dotyczących dbałości o zdrowie na wszystkich zajęciach edukacyjnych i godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Wychowawcy, nauczyciele, pielęgniarka

Uświadamianie obowiązku przestrzegania prawa i konsekwencji za jego nieprzestrzeganie.

Spotkanie z pracownikami wydziału ds. nieletnich ( Policja), kuratorem sądowym, sędzią sądu rejonowego, itp.

Pedagog szkolny, zapr. specjaliści

 1. Działania skierowane do klas absolwentów.

W klasach trzecich planowana jest realizacja następujących zagadnień:
1) podejmowanie decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia,
2) radzenie sobie ze stresem w związku z egzaminem gimnazjalnym,
3) efektywne uczenie się – techniki,
4) profilaktyka uzależnień: alkohol, nikotyna, narkotyki, telefon komórkowy, komputer.

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za podejmowane decyzje.

Podejmowanie właściwego wyboru odnośnie dalszej kariery szkolny.

Pedagog szkolny, doradca zawodowy,
wychowawcy

Działalność  w organizacjach szkolnych

Opiekunowie

Udział  w zajęciach rozwijających   zainteresowania.

Opiekunowie kół zainteresowań 

Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień.

Omawianie zagadnień dotyczących  uzależnień na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Wychowawcy

Akcje profilaktyczne ( filmy, warsztaty, spotkania itp.).

Wych., pedagog szkolny, zapr. Specjal

Przygotowanie uczniów do wybory kierunku dalszego kształcenia.

Warsztaty zawodoznawcze.

Pedagog szkolny, doradca zawodowy

Udział w dniach otwartych szkół.

Wychowawcy

II Targi Zawodoznawcze - udostępnianie informacji o ofercie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych szkole ponadpodstawowej ( szkole branżowej I stopnia).

Pedagog szkolny, doradca zawodowy, wychowawcy

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty: Jak radzić sobie ze stresem?

Pedagog szkolny,

zapr. specjaliści

Omawianie zagadnień dotyczących stresu na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Wychowawcy

Kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się.

Trening technik uczenia się.

Pedagog szkolny,

zapr. specjaliści

 1. Działania skierowane do nauczycieli.

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Monitorowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia ich kompetencji wychowawczych. 

Badania ankietowe, rozmowy i konsultacje indywidualne i grupowe ( w zespole wychowawczym),, itp.

Dyrektor, lider WDN

Psychoedukacja. 

Umożliwienie udziału w formach zewnętrznych szkoleń.

Dyrektor

 

Organizowanie  warsztatów  umiejętności wychowawczych w ramach WDN.

Dyrektor, lider WDN

 1. Działania skierowane do rodziców.

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

 

Monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców w zakresie wobec sytuacji wychowawczo-profilaktycznej w Szkole.

Rozmowy, indywidualne konsultacje, grupowe ( podczas zebrań z rodzicami) badania ankietowe, współpraca z radą rodziców

Wychowawcy, pedagog szkolny, zapr. specjaliści

Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę Szkoły ( statut, regulaminy, procedury, program wychowawczo-profilaktyczny). 

Omawianie najważniejszych dokumentów czasie zebrań klasowych.

Wychowawcy

 

Publikacja dokumentów na stronie internetowej Szkoły.

Opiekun www

Psychoedukacja.

Wykłady i prelekcje w zakresie wychowania i profil. uzależnień z udziałem specjalistów.

Pedagog szkolny, zapr. specjaliści.

Umożliwienie rodzicom współdziałania i współdecydowania  w sprawach Szkoły , w ramach ustawowych kompetencji rady rodziców. 

Włączanie rodziców do współorganizowania imprez, uroczystości kasowych, ogólnoszkolnych form.

Wychowawcy,
Dyrektor,
Rada rodziców

 

Organizowanie spotkań o charakterze mediacyjnym: uczeń, nauczyciel, rodzic.

Wychowawcy, pedagog szkolny.

 1. Ewaluacja Programu.

Działania wychowawczo-profilaktyczne zakładają wystąpienie pozytywnych zmian
w zakresie wiedzy, w postawach i zachowaniach uczniów. Konieczne  jest sprawdzenie, czy oczekiwane zmiany rzeczywiście zachodzą, czy podejmowane działania są skuteczne i na ile, a także o  określenie czynników sprzyjających lub utrudniających realizację Programu. Ocena ta dokonywana będzie po rocznym okresie działalności. Ułatwi to podjęcie decyzji
o kontynuacji lub wprowadzeniu niezbędnych zmian w Programie w ostatnim roku jego realizacji, czyli w roku szkolnym  2017/2019. Ewaluacja będzie prowadzona
z wykorzystaniem następujących narzędzi:  monitorowanie, obserwacja, wywiad, ankiety diagnostyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ankiety ewaluacyjne, sprawozdań: wychowawców z realizacji planu pracy wychowawczej, z pracy  pedagoga szkolny, doradcy zawodowego, pielęgniarki szkolnej, opiekun samorządu uczniowskiego, opiekunów kół zainteresowań. Wyniki końcowe zostaną przedstawione w postaci raportu.


data aktualizacji strony:  18 października 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved